🎯هدف» ارتقای کیفیت زندگی و خودکارآمدی» تجربهٔ حسی مثبت با موسیقی؛ علی‌رغم وجود شرایط سخت بیماری» کشف هویت فردی و منابع خلاقانه 👄روش موسیقی‌درمانی فعال، با تکنیک آوازخوانیِ درمانی (Thetapeutic Singing)؛ امکانی‌ برای ابراز احساساتی مانند غم، ترس و خشم 🎓تأثیرآوازخوانیِ...