EN
DE
FA

ترجمه

کتاب در دست انتشار
“کمابیش خالی‌تر”
از
” آندره‌آس آ.گِئورگالیدِس”؛ شاعر یونانی

ترجمه از زبان انگلیسی: سلام ریاضی – فرخ قدسی
با مقدمه‌ای از فرامرز الهی

این کتاب شامل کلماتی ویژه است که در حکم ابیات شعری واحد فراهم نیامده‌اند تا ادعای کشف حقیقتی را داشته باشند
در نتیجه، این ضد-ابیات نه فهم را مطالبه می‌کنند و نه در ضیافت معنا داعیه‌ی خواننده‌نوازی دارند. فقط اگر خواننده این ویژگی مسمتر را بپذیرد، می‌تواند شک کند که چگونه این کلمات بدون ندامت می‌توانند از آن جنگل بی‌زمان که درش سایه‌های محو هستی سکنا دارند بگریزند
این کتاب می‌تواند خواننده را ترغیب کند تا اشعار را با برداشت خود از نو بسراید؛ کاری چنین که شاید شاعر خود ادعا کرده قادر به آن نبوده. از این‌رو، هر ضد-شعر می‌تواند در حکم سائقه‌ای باشد تا خواننده آن شعری را تصور کند که در پناه سایه‌های کلمات کتاب پنهان است. با این توصیف، شاعر با درک ویژه‌ای از ماهیت زبان، خواننده را تشویق می‌کند تا از طریق فرا-سکوت، یعنی سکوتی که راه به سکوتی عمیق‌تر می‌برد، بر گردِ چیزهای اطراف خود ژرفایی بیافریند
این کتاب ارتباط مستقیمی با تئوری تصویری لودویگ ویتگنشتاین دارد که در رساله فلسفی-منطقی مطرح شده است
این تئوری بر اساس این نظر فلسفی‌ مبتنی است که زبان هرگز وضوحِ حقیقی معنا را منتقل نمی‌کند. از این‌رو تنها از ره‌گذر زبان بعضاً می‌شود حسی در مورد چیزها به‌دست آورد و زبان امکانات ضروری آفرینش آن حس را با گریز از سایه‌های مبهم «بودن»، در اختیارمان می‌گذارد

مکث می‌کنم کمی؛ در بیرونِ سکوتم، تا ساکت‌تر باشم
آ. گِئورگالیدِس

.Ludwig Wittgenestein’s picture theory in Tractatus Logico Philosophicus