بی‌سیم

بی‌سیم

 نبض می‌آمیخت با حقایق مرطوبحیرت من با درخت قاتی می‌شد  سهراب سپهری سایر پست‌ها بی‌سیم  نبض می‌آمیخت با حقایق مرطوبحیرت من با درخت قاتی می‌شد  سهراب سپهریسایر پست‌ها کانتِلِه تفنگت را زمین بگذارسایر پست‌ها دوایر  نقش‌بندی هوا باز نگه کن بر گلکه دو صد دایره بر دایره زد...
کانتِلِه

کانتِلِه

تفنگت را زمین بگذار سایر پست‌ها بی‌سیم  نبض می‌آمیخت با حقایق مرطوبحیرت من با درخت قاتی می‌شد  سهراب سپهریسایر پست‌ها کانتِلِه تفنگت را زمین بگذارسایر پست‌ها دوایر  نقش‌بندی هوا باز نگه کن بر گلکه دو صد دایره بر دایره زد بی‌پرگار  انوریسایر پست‌ها جلسه گفت‌وگو قصه‌های...
دوایر

دوایر

 نقش‌بندی هوا باز نگه کن بر گلکه دو صد دایره بر دایره زد بی‌پرگار  انوری سایر پست‌ها بی‌سیم  نبض می‌آمیخت با حقایق مرطوبحیرت من با درخت قاتی می‌شد  سهراب سپهریسایر پست‌ها کانتِلِه تفنگت را زمین بگذارسایر پست‌ها دوایر  نقش‌بندی هوا باز نگه کن بر گلکه دو صد دایره بر...
جلسه گفت‌وگو قصه‌های جنوبی

جلسه گفت‌وگو قصه‌های جنوبی

 در این ویدیو آقایان هادی کی‌کاووسی نویسندهٔ رمان «شبح اپراتور»، خسرو کیان‌راد نویسندهٔ مجموعه‌داستان‌ «من شعرم!» و سلام ریاضی آهنگ‌ساز قطعات مْ‌کِلِلِه، مینیمُم، مُهَنّا و از  بوشهر  با مخاطبین حاضر در جلسه به گفت‌وگو نشسته‌اند مکان: خانهٔ هدایت برلینزمان: ۲۰۲۳/۰۷/۰۲...
دربارهٔ قطعهٔ از بوشهر

دربارهٔ قطعهٔ از بوشهر

صحبت‌های من دربارهٔ قطعهٔ «از بوشهر» در برنامهٔ «قصه‌های جنوبی» خانهٔ هدایت برلین – ۲۰۲۳/۰۷/۰۲ سایر پست‌ها بی‌سیم  نبض می‌آمیخت با حقایق مرطوبحیرت من با درخت قاتی می‌شد  سهراب سپهریسایر پست‌ها کانتِلِه تفنگت را زمین بگذارسایر پست‌ها دوایر  نقش‌بندی هوا باز نگه...
دربارهٔ قطعهٔ مُهَنّا

دربارهٔ قطعهٔ مُهَنّا

صحبت‌های من دربارهٔ قطعهٔ «مُهَنّا» در برنامهٔ «قصه‌های جنوبی» خانهٔ هدایت برلین – ۲۰۲۳/۰۷/۰۲ سایر پست‌ها بی‌سیم  نبض می‌آمیخت با حقایق مرطوبحیرت من با درخت قاتی می‌شد  سهراب سپهریسایر پست‌ها کانتِلِه تفنگت را زمین بگذارسایر پست‌ها دوایر  نقش‌بندی هوا باز نگه کن...