نُمُوّ

نُمُوّ

آزادی هم خودش را انداخت وسطنفس می‌کشید با سوراخ‌هایی که بر تن داشت علی باباچاهی سایر پست‌ها بی‌سیم  نبض می‌آمیخت با حقایق مرطوبحیرت من با درخت قاتی می‌شد  سهراب سپهریسایر پست‌ها کانتِلِه تفنگت را زمین بگذارسایر پست‌ها دوایر  نقش‌بندی هوا باز نگه کن بر گلکه دو صد دایره...
موسیقی‌درمانی در طب تسکینی قسمت ۲ – ویزیت

موسیقی‌درمانی در طب تسکینی قسمت ۲ – ویزیت

💬در صورتی که درمان‌جو توانایی مکالمه داشته باشد، گفت‌وشنود در جلسات موسیقی‌درمانی، بسیار راه‌گشاستمواردی که در یک جلسهٔ ویزیت موسیقی‌درمانی اهمیت دارند:سلام و احوالپرسیتشریح موسیقی‌درمانیتشخیص نیاز درمان‌جوارزیابی علاقه و همکاری درمان‌جوتعیین هدف‌ و اعلام روند درمان...