بداهه‌نوازی گروهی با چشمان بسته

بداهه‌نوازی گروهی با چشمان بسته

بداهه‌نوازی گروهی با چشمان بسته  از سری کارگاه‌های موسیقی‌درمانی با فرهنگ سلامت – یزد -قسمت ۹  بداهه‌نوازی-پردازی مایهٔ خودانگیزی است؛ بازتاب‌دهندهٔ درونیات و بیان خویشتن پلی‌لیست موسیقی‌درمانی با فرهنگ سلامت سایر پست‌ها موسیقی برای درمان است موسیقی برای درمان...